Vår politik

Skolor och utbildning

Vi Moderater vill ha ordning och reda i skolan. Vi vill bevara våra bygdeskolor så långt det är möjligt, och ha kvar två separata högstadium, då detta gynnar hela kommunen.

Vi vill se över gymnasieskolans framtida verksamhet och omstrukturera den så att våra elever ges bästa möjliga utbildning, samtidigt som organisationen blir kostnadseffektiv. Vi Moderater ser gärna ett tätare samarbete med närliggande kommuner i denna viktiga fråga.

Vi Moderater vill att våra skolbarn får en näringsrik och välsmakande mat som är tillagad i kommunen av närproducerade råvaror.

Leva och bo

Vi Moderater vill bevara och utveckla en levande landsbygd med närhet till arbete och service, som bl.a. innefattar vårdcentraler, bibliotek, badhus och tandläkarmottagningar. Vi Moderater vill utveckla vår kommun till att stå enad och stark med väl fungerande och tilltalande tätorter. Vi ser gärna fler poliser på gator och torg.

Omsorg och vård

Vi Moderater är positiva till privata alternativ inom vård och omsorg styrt efter den enskildes önskemål och behov. Vi Moderater vill verka för attraktiva seniorboenden som bidrar till trygghet och gemenskap. Vi Moderater vill att våra äldre får en näringsrik och välsmakande mat som är tillagad i kommunen av närproducerade råvaror. Genom att öka antalet platser på Solgården och Kvarnåsen frigörs tid inom hemtjänsten till förmån för övriga brukare.

Arbete och näringsliv

Vi Moderater vill att man ska kunna leva på sin lön. Vi vill därför verka för att Årjängs kommun på sikt ska ha Värmlands lägsta skattetryck. Detta uppnås genom effektiv kommunal förvaltning och att nya arbetstillfällen skapas, vilket leder till ökad inflyttning. Vi vill bevara ROT och RUT som underlättar medborgarnas vardag. Vi Moderater vill skapa förutsättningar för ett expansivt näringsliv genom att underlätta för redan etablerade företag att växa, och få nya att flytta hit, då vårt geografiska läge och natursköna miljö måste tas tillvara på bästa sätt.

För detta krävs att kommunen hjäper till på ett aktivt sätt att hitta lösningar vad gäller infrastruktur, lokaler och möjligheter för personal att bosätta sig på orten.
Vi moderater vill verka för att utveckla vår viktiga turistnäring genom att ta tillvara våra natur och kulturvärden.

 

 Infrastruktur och bostäder

En fortsatt god utveckling av Årjängs kommun kräver nybyggnation av både privata och kommunala hyresbostäder, så att de som arbetar och verkar här även kan bosätta sig i kommunen. Detta är nyckeln för ekonomisk tillväxt i vår kommun. Vi Moderater vill verka för en fortsatt utbyggnad av E18 genom hela Årjängs kommun. Vi vill även förbättra standarden på Lv 172 och övriga lokala vägnät i kommunen. Vi ser även behovet av en skyndsam lösning av trafiksituationen genom Töcksfors tätort. Vi vill ha en översyn och upprustning av de lokala gatorna, gång och cykelvägar vad gäller beläggning och belysning. Vi moderater är mycket positiva till en framtida höghastighetsjärnväg mellan Oslo-Stockholm genom vår kommun.

Strandskydd

Vi Moderater vill verka för ett förändrat strandskydd som möjliggör byggnation i attraktiva och hälsosamma miljöer. Vi vill decentralisera beslutsprocessen så den hamnar på kommunal nivå och utöka LIS-områdena.

Familjen

Vi Moderater tror att i ett samhälle med trygga familjer föds det fler barn, vilket är en absolut nödvändighet för vår kommuns framtid. Vi vill därför ge ekonomiska möjligheter för föräldrar att fritt välja barnomsorg genom att återinföra och utveckla vårdnadsbidraget. 

Föreningsliv

Vi Moderater vill värna om de kreativa krafterna som finns, i form av företagsamma människor i idrottsföreningar, kyrkor och andra ideella organisationer som skapar fritidsaktiviteter och gemenskap i kommunen för alla åldrar och bidrar till god folkhälsa.

Vi Moderater i Nordmarken vill således bygga och utveckla ett starkt, harmoniskt och hållbart samhälle baserat på beprövade metoder och värderingar. 

Rösta på Moderaterna för ett enat Nordmarken med individen i centrum!

Rösta på moderaterna för en trygg skola på din hemort utan långa resor där det finns tid för fritid efter läxor. 

Rösta på moderaterna för att få åldras med värdighet och ha ett tryggt boende med närhet till dina kära.

Rösta på moderaterna för en sänkt kommunalskatt genom effektiv förvaltning av vår kommunstyrelse.

Rösta på moderaterna för valfriheten med ett återinfört vårdnads bidrag där du har valfrihet att ta hand om dina barn. 

Rösta på moderaterna för ett bättre företagsklimat genom mindre byråkrati.

Rösta på moderaterna för utvecklad turistnäring och handel.


Mårjäng.se
Comments